Ejeraftale - Få hjælp af advokatfirmaet Hedehøj
En ejeraftale sikrer klare rammer i virksomheden

Selskabsstiftelse

Ægtepagt & testamente

Øvrige ydelser

Hvad er en ejeraftale ?

En ejeraftale – også kaldet aktionæroverenskomst eller anpartshaveroverenskomst – er et yderst vigtigt juridisk dokument at få på plads, hvis man er flere ejere i et selskab.

Det er vigtigt at få lavet en ejeraftale da det klarlægger en række vigtige spørgsmål for det fremtidige arbejde i selskabet.

Det optimale er at ejeraftalen indrettes således at den passer til det fælles selskab og de individuelle ejere og det er vigtigt at ejeraftalen løbende opdateres.   

Hvorfor skal vi have en ejeraftale?

En fordel ved at have en ejeraftale er, at den regulerer de juridiske forhold mellem kapitalejerne i selskabet.  Dermed forpligter en ejeraftale ejerne, men ikke selskabet.

En af de primære årsager til at virksomhedsejere vælger at indgå en ejeraftale er, at modsat vedtægter så er ejeraftaler ikke offentlig tilgængelige.

Nogle af de ting som kan indrettes i en ejeraftale er, hvorvidt en kapitalejer har lov til at indstille et eller flere medlemmer til valg i bestyrelsen, finansieringsforpligtelser samt forkøbsrettigheder.

Ved at lave en ejeraftale kan selskabsdeltagerne danne rammerne for det interne fælles arbejde og dermed binde hinanden til at udøve deres rettigheder i selskabet.

Ejeraftaler kan omfatte flere forskellige emner, herunder:

  • Forkøbsrettigheder
  • Rettigheder i forbindelse med kapitalejers død eller konkurs
  • Salgspligt
  • Værdifastsættelse ved overdragelse til tredjemand
  • Konkurrenceklausuler
  • Udbyttepolitik
  • Beføjelser ved evt. misligholdelse af ejeraftalen

Forkøbsrettigheder

I ejeraftaler er en af de centrale elementer at aftale hvordan et salg af kapitalandele skal foregå, hvis en af parterne ønsker at afhænde dette.

Dette kan dog også aftales af selskabets vedtægter. Specielt for selskaber med en mindre ejerkreds, er det vigtigt og god praksis at indskrive en forkøbsret for de øvrige kapitalejere

I de fleste tilfælde vil man i selskabet sammenkæde ejeraftaler med vedtægterne – således, at vedtægterne f.eks. bestemmer, at en overgang af kapitalandele kræver bestyrelsens godkendelse, mens det i ejeraftalen aftales under hvilke omstændigheder bestyrelsen har ret og pligt til at meddele godkendelse/samtykke.

Rettigheder i forbindelse med død eller konkurs

I ejeraftalen er det naturligvis vigtigt at afklare rettigheder i forbindelse med død eller konkurs og hvad der skal ske med kapitalejeren og dets kapitalandele, hvis kapitalejeren skulle gå bort eller går konkurs.

Skulle det ske at en af kapitalejerne går bort eller går konkurs, kan man i ejeraftalen aftale en salgspligt. Derudover kan man aftale at kapitalejeren kan efterlade sine kapitalandele til sin familie/ægtefælle.

Salgspligt

Det er nødvendigt at have indskrevet en salgspligt i en ejeraftale, da det kan være i selskabets eller ejerkredsens bedste interesse, at en ejer kan tvinges til at sælge sine kapitalandele.

Fordelen ved at have indskrevet en salgspligt er, at det forebygger eventuelle konflikter ved længerevarende sygdom eller død. En indskrevet salgspligt kan også hjælpe, hvis samarbejdet mellem ejerkredsen ikke fungerer grundet uenigheder.

En anden fordel ved at have indskrevet en salgspligt er at den kan virke præventivt på fremtidige konflikter – skulle dette opstå, kan en fælles ejerkreds tvinge en ejer til at videresælge sine kapitalandele, som ofte vil være i ejerkredsens bedste interesse.

Værdifastsættelse ved overdragelse til tredjemand

Et vigtigt element i en ejeraftale er at aftale, hvordan en værdifastsættelse ved overdragelse til tredjemand skal ske, ved salg mellem ejerne.

Ved salg til en tredjemand skal værdifastsættelsen ske efter armslængdeprincippet for at undgå konflikter med SKAT. Det er god praksis at selskabets værdifastsættelse foretages af en uafhængig revisor.

Kan ejerkredsen ikke nå til enighed om at vælge en uafhængig revisor, er det selskabets revisor der udpeger denne.

Konkurrence- og kundeklausuler

Nogle af de mest typiske bestemmelser som indføres i en ejeraftale er konkurrence – og kundeklausuler og dette indføres netop for at der aftales af en kapitalejer ikke har et sideløbende engagement, som kan konkurrere med selskabet.

Klausulerne gælder typisk både under og efter ejerskabet.

Disse konkurrence – og kundeklausuler gælder typisk både under drift og ejerskab af selskabet samt efter ejerskabet.

Ejerkredsens kapitalejere vil ofte have et ønske om at selskabet ikke skal møde konkurrence fra egne kapitalejere. Derudover bruges konkurrenceklausuler både mens kapitalejerforholdet varer, men det kan også aftales at vare en periode efter ejerforholdet er slut for at undgå unødig konkurrence.

Økonomi og finansiering

I en ejeraftale kan også indgå kapitalejers forpligtelser til at finansiere evt. fremtidig drift, eller om selskabet skal kunne tilvejebringe denne.

Som en del af dette, vil det også fremgå hvorvidt kapitalejer er forpligtet til at indskyde yderligere midler ved fremtidige kapitalforhøjelser, yde lån eller stille sikkerhed for lån ydet af tredjemand. 

Det er vigtigt at vilkår angående økonomi og finansiering beskrives i selve ejeraftalen og ikke i vedtægterne. Dermed vil detaljer omkring kapitalejernes vilkår for finansiering ikke være offentlig tilgængelige, som de vil være hvis de var indskrevet i selskabets vedtægter.

Udbyttepolitik

I en ejeraftale skal der også indskrives en udbyttepolitik, som er særlig relevant for minoritetsejere. En indskrevet udbyttepolitik i ejeraftalen, vil sikre at ejeraftelen overholder selskabslovens regler og at den har den fremtidig drift for øje.

Dette sikrer at selskabet ikke tømmes for værdier, fordi kapitalejerne blev for grådige.

Misligholdelse

Skulle der ske brud på ejeraftalen kan de almindelige misligholdelsesbeføjelser anvendes. I modsætning til selskabets vedtægter som uden videre har gyldighed overfor alle i selskabet, medfører ejeraftaler kun en binding af dem som er part i aftalen (ejerne).

Det er dog ikke muligt at aftale hvad som helst i ejeraftalen. Ejeraftaler der er i strid med præceptiv lovgivning er ugyldige.

Generelt

Ejeraftaler indeholder ofte særaftaler blandt medejerne, som ikke er nedskrevet i vedtægterne. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at selskabets vedtægter gør sig gældende, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem vedtægterne og ejeraftalen. Her ligger et arbejde i at samstemme de to dokumenter, så de stemmer overens.

Ønsker I bemærkninger til jeres nuværende ejeraftale eller udarbejdelse af en ny ejeraftale som er skræddersyet jeres behov, er I velkomne til at kontakte enten advokat Daniella Maria Hedehøj eller advokatfuldmægtig Mansour Bandri.

Advokat Daniella Hedehøj

Kontakt Daniella uforpligtende

Det siger vores kunder