Om os
Læs mere om hvem vi er

Få rådgivning i øjenhøjde

Registreret ejendomsformidler

Få kompetent rådgivning og spar penge

Advokaterne hos Advokat Daniella Maria Hedehøj er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Advokat Daniella Maria Hedehøj er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærtilsyn og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Indbetalinger kan ske til kontorets klientkonto i Jyske Bank: Reg.nr. 5024 Kontonr. 1444236.

Vi er som advokatfirma undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven). Hvidvaskningslovens bestemmelser betyder, at vi skal indhente legitimationsoplysninger på vores klienter. For fysiske personer skal vi modtage billedlegitimation samt oplysninger om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet skal vi derfor modtage kopi af pas eller kørekort samt kopi af sygesikringsbevis.

Advokat Daniella Maria Hedehøj er ansvarlig for den leverede juridiske bistand og rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokat Daniella Maria Hedehøjs ansvar er dog ved såvel simpel som grov uagtsomhed beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Advokat Daniella Maria Hedehøjs ansvarsforsikring.

Den lovpligtige advokatansvarsforsikring er tegnet hos HDI Gerling, som også har stillet garantiordningen.

Alle advokater hos Advokat Daniella Maria Hedehøj er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Daniella Maria Hedehøj, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Daniella Maria Hedehøj, partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre indirekte tab.

Er I af en eller anden grund utilfredse med den udførte rådgivning eller det opkrævede salær kan I klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Vi opfordrer selvfølgelig til at I tager kontakt til os inden, så vi kan drøfte det.

 

 

 

Markedsføringsloven - Stopspam.dk

Stop Papirspild mærket

Advokat Daniella Hedehøj

Kontakt Daniella uforpligtende

Det siger vores kunder